fbpx

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informujemy, że:
Administrator danych osobowych oraz Państwa dane, które będą przetwarzane:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Style Code Agnieszka Wojciechowska
ul. Leśne Wzgórze 83A
35-213 Rzeszów, Podkarpackie
NIP: 8281044512

Dane, które będą przetwarzane :

imię, nazwisko,
numer telefonu kontaktowego,
adres poczty elektronicznej.
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizowania przez firmę Style Code Agnieszka Wojciechowska usług i sprzedaży, a także do informowania Państwa o naszych usługach i produktach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, w szczególności:
– przesyłanie ofert handlowych,
– przyjęcie zamówienia,
– realizacja zamówienia,
– zawarcie i realizacja umowy,
– prowadzenie analiz i statystyk w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
– sprzedaż produktów i usług oferowanych przez Style Code Agnieszka Wojciechowska,
– zakup towarów i usług od kontrahentów współpracujących z Style Code Agnieszka Wojciechowska,
– obsługa posprzedażna produktów i usług oferowanych przez Style Code Agnieszka Wojciechowska, w tym reklamacje i serwis,
– prowadzenie działań marketingowych przez Style Code Agnieszka Wojciechowska samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, po – — – uprzednim uzyskaniu zgody na prowadzenie takich działań,
– dochodzenie roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
– archiwizacja,
– udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski,
– prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa,
– wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Style Code Agnieszka Wojciechowska.
Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek realizacji zadania.
Niepodanie tych danych uniemożliwi jego wykonanie.
Czas przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 2. Ponadto Pani/Pana dane mogą zostać usunięte mimo braku wycofania zgody, jeżeli Pani/Pan nie będzie aktywny, tzn. np. nie będzie wykonywać kolejnej umowy z Style Code Agnieszka Wojciechowska, przez okres 5 lat od daty zakończenia realizacji zamówienia, bądź od daty wygaśnięcia ostatniej umowy.
Po tym czasie niektóre Pani/Pana dane osobowe mogą być nadal przetwarzane w celu realizacji usług związanych z oprogramowaniem.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych jest firma:
Style Code Agnieszka Wojciechowska.
Prawa osoby, której dane dotyczą
Na podstawie RODO ma Pani/Pan prawo do:
– żądania dostępu do swoich danych osobowych,
– żądania sprostowania swoich danych osobowych,
– żądania usunięcia swoich danych osobowych,
– żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
– żądania przenoszenia danych osobowych.
Prawo do cofnięcia zgody
Może Pani/Pan cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem.
Skarga do organu nadzorczego
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Możemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym jedynie w przypadku, kiedy takie przekazanie będzie zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych i gdy zapewniony będzie odpowiedni stopień ochrony Pani/Pana danych, na podstawie umowy zawartej zgodnie ze standardowymi klauzulami ochrony danych przyjętymi przez Komisję Europejską.